PHP Оператори

Операторите във PHP извършват операции с променливите. Един от начините на използване е сравняване на две променливи.

ОператорПримерДействие
+$x + $yСумира $x + $y
$x – $yИзважда $y от $x
*$x * $yУмножава $x и $y
/$x / $yРазделя $x на $y
**$x ** $y$x на степен $y
%$x % $yОстатък от $x след
като е разделен на $y
=$x = $y$x приема стойността на $y
+=$x += $yКъм $x се добавя стойността на $y
-=$x -= $yКъм $x се изважда стойността на $y
*=$x *= $y$x ще е равен на $x * $y
/=$x /= $y$x ще е равен на $x / $y
%=$x %= $y$x ще е равен на остатъка след като $x се раздели на $y
==$x == $yПроверява дали $x е равно на $y
===$x === $yПроверява дали $x е равно на $y и дали са от един вид
!=$x != $yПроверява дали $x НЕ Е равен на $y
<>$x <> $yПроверява дали $x НЕ Е равен на $y
!==$x !== $yПроверява дали $x НЕ Е равен на $y и дали са от един вид
>$x > $yПроверява дали $x е по-голям от $y
<$x < $yПроверява дали $x е по-малък от $y
>=$x >= $yПроверява дали $x e по-голям или равен на $y
<=$x <= $yПроверява дали $x е по-малък или равен на $y
<=>$x <=> $yВръща 0 ако са равни
Връща 1 ако $x е по-голям
Връща -1 ако $x е по-малък
++$x++$xВръща стойността на $x след това добавя +1 към нея
$x++$x++Добавя +1 към $x след това връща стойността
–$x–$xВръща стойността на $x след това изважда -1 от нея
$x–$x–Изважда -1 от $x след това връща стойността
AND или &&$x AND $y
$x && $y
Проверява дали и двете променливи са верни
OR или ||$x OR $y
$x || $y
Проверява дали една от променливите е вярна
!!$xПроверява дали $x не е вярно
xor$x xor $yПроверява дали една от променливите е правилна, но не и другите
.$x . $yОбединява $x и $y
.= $x .= $yДобавя $y към $x

Powered by BetterDocs