PHP if, else, elseif

Ако 1 е равно на 2 то кажи здравей, ако пък 1 не е равно на 2 провери дали не е равно на 3, ако не е равно и на двете то тогава кажи “има грешка”. По този начин работи тази секция от PHP.


Пример 1: Само if #

Проверяваме дали $x е равно на $y. Ако са равни, то тогава ще изпише “Правилно”.

$x = 1;
$y = 2;
if($x == $y){
   echo 'Правилно';
}
Пример 2: if и else #

Проверяваме дали $x е равно на $y. Ако са равни, то тогава ще изпише “Правилно”, ако не се равни ще изпише “Грешно”.

$x = 1;
$y = 2;
if($x == $y){
   echo 'Правилно';
}else{
   echo 'Грешно';
}
Пример 3: if, else и elseif #

Ако $x е равен на 2 ще изпише Отговор на правило 1, ако $x е равен на 3 ще изпише Отговор на правило 2, ако не е равен нито на 2, нито на 3 то тогава ще изпише Отговор ако нищо от горното не е правилно.

$x = 1;
if($x == 2){
   echo 'Отговор на правило 1';
}elseif($x == 3){
   echo 'Отговор на правило 2';
}else{
   echo 'Отговор ако нищо от горното не е правилно';
}

PHP Уроци: if, else и elseif

Powered by BetterDocs