PHP for цикъл

При for всички параметри се въвеждат в заявката.

Пример:
for(брояч; броячът да е по-малко от X; увеличи брояча с X на всяко завъртане)

for($i = 0; $i < 10; $i++){
     echo 'Здрасти';
}

Обяснение:
$i е равно на 1, изписвай Здрасти докато $i е по-малко от 10 и увеличавай $i с 1 след всяко завъртане.

Powered by BetterDocs