PHP do…while цикъл


do…while прави нещо докато правилото е вярно.

Пример: Принирай $var докато $var е по-малко от 5 и след всяко завъртане да се добавя 1 към $var. Разликате между do…while и while е, че тук винаги ще се изпринтира стойността на $var при първото завъртане независимо, че стойността не отговаря на правилото.

$var = 1;

do {
  echo $var."<br>";
  $var++;
} while ($var < 5);

Powered by BetterDocs