Valentin Yuliyanov

I'm

About

Valentin Yuliyanov

  • Birthday: 18 June 1999 (22y.o)
  • Email: me@itsvalentin.com
  • City: Pernik, Bulgaria

I'm still searching for my passion.